Ir a contido principal

Condicións de compra

1. Introdución

EROSKI, s. Coop. Pon a disposición dos clientes do grupo EROSKI a súa tenda na internet, EROSKI online, co fin de que poidan gozar deste servizo e adquirir os produtos que na mesma se ofrecen.

As condicións xerais de compra que seguidamente se inclúen así como calquera outra condicións particular que para a compra de determinados produtos puidesen existir, e que lle serán debidamente amosadas, no seu caso, nas pantallas correspondentes, constitúen o marco normativo regulador de cada contrato de compravenda de bens que se formalizará a través de EROSKI online.

As presentes condicións xerais de compra serán de aplicación á venda dos produtos comercializados a través das seccións: 1.- supermercado EROSKI online (alimentación e non alimentación); 2.- descanso; 3.- electrónica; e 4.- electrodomésticos, cuxo acceso pode localizar na parte inferior da páxina principal ou de inicio da presente web.

O usuario e/ou cliente pode acceder directamente ás presentes condicións xerais de compra así como aos termos e condicións de uso da web EROSKI online, á política de privacidade e de cookies correspondente facendo clic nos apartados que, debidamente identificados, pode atopar na parte inferior da presente web.

Polo simple feito de navegar a través deste sitio web, o usuario e/ou cliente acepta integramente e sen ningunha reserva, o seu contido. No caso de non conformidade, o usuario e/ou cliente deberá abandonar este sitio web.

As operacións de compra formalizadas a través deste sitio web entenderanse feitas coa sociedade EROSKI, s. Coop. Ou pola sociedade do grupo EROSKI titular do hipermercado/supermercado EROSKI que, por razóns xeográficas e proximidade ao domicilio do/a cliente/a, atenda o pedido realizado por este/a. A sociedade correspondente quedará debidamente identificada na factura así como o establecemento comercial en cuestión que serviu o pedido, con indicación do seu número de teléfono por se fose preciso contactar directamente co mesmo.

Así, os datos das entidades vendedoras, en atención á situación xeográfica do/a cliente/a son as seguintes:

EROSKI, s. Coop.
(nome comercial: EROSKI)
barrio san agustín, s/n
48230 elorrio, bizkaia
f20033361

inscrita no folio 1.812, asento 1°do libro de inscrición de sociedades cooperativas e outras agrupacións empresariais do rexistro de cooperativas de euskadi, número de inscrición 2003.0.088.

Cecosa hipermercados, s.l.
(nome comercial: EROSKI)
mercamadrid, plataforma baixa, parcela b-2, rúa 21
estrada villaverde vallecas, km. 3,8
28053 madrid
b48231351

inscrita no rexistro mercantil de madrid no tomo 24.563, libro 0, folio 95, folla m- 432.276.

Equipamiento familiar y servicios, s.a.
(nome comercial: EROSKI)
barrio san agustín, s/n
48230 elorrio, bizkaia
a20372306

inscrita no rexistro mercantil de bizkaia no tomo 3.624, folio 115, folla n°bi-21.113.

Cecosa supermercados, s.l.
(nome comercial: EROSKI)
barrio san agustín, s/n
48230 elorrio, bizkaia
b95390761

inscrita no rexistro mercantil de bizkaia no tomo 5.402, folio 16, folla n°bi-43.950.

PENINSULACO S.L.
(nome comercial: EROSKI)
c/ Casas de Miravete, nº22B, 1º-4
28031 Madrid
cif: B88512975

inscrita no rexistro mercantil de barcelona no tomo 40.063, folio 162, folla b-358.561.

Vego supermercados, s.a.u.
(nome comercial: EROSKI)
rúa troncal, 22
vigo, pontevedra

inscrita no rexistro mercantil de pontevedra, no libro 577, folio 120, sección 8, folla po-8.006, inscrición 1ª.

Establecemento permanente:

independentemente da sociedade que, pola súa situación xeográfica, lle sirva o pedido, a efectos de calquera comunicación relativa ás compras realizadas a través desta web, pódese dirixir a:

EROSKI, s. Coop.
(nome comercial: EROSKI)
EROSKI online
barrio san agustín, s/n
48230 elorrio, bizkaia
f20033361
tfnos: 902100441, 944050514
correo electrónico: compraonline@EROSKI.es

Así mesmo, facendo clic no apartado denominado "asistente virtual" situado na parte inferior da presente web o usuario e/ou cliente poderá realizar preguntas acerca de EROSKI online que lle serán respondidas, practicamente, de maneira inmediata.
As ofertas contidas na presente web de EROSKI online e os servizos prestados polas sociedades anteriormente indicadas están dirixidas, única e exclusivamente, a persoas físicas, maiores de idade, ou xurídicas que teñan a consideración de consumidores ou usuarios finais en atención á normativa vixente. (real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro) en consecuencia, quen non reúna os requisitos anteriores non poderá adquirir produtos a través desta web

A presente web atópase adherida ao programa confianza online.

2. Identidade do titular da web

Tal e como se indicou, as condicións xerais de compra que seguidamente se inclúen así como calquera outra condición particular que para a compra de determinados produtos puidesen existir e que lle serán debidamente amosadas, no seu caso, nas pantallas correspondentes, constitúen o marco normativo regulador de cada contrato de compravenda de bens que se formalizará a través desta web.

As devanditas condicións elaboráronse consonte a normativa vixente na materia, entre outras, o real decreto 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias así como a lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico e a lei 59/2003, do 19 de decembro, sobre sinatura electrónica

Estas condicións xerais atópanse dispoñibles nos idiomas que figuran na parte superior da web. Elixa o que máis lle conveña. Así mesmo, unha vez elixido un idioma distinto ao español, a web poderalle ofrecer información no idioma elixido.

Para realizar compras en EROSKI online requírese que o usuario, con carácter previo, se rexistrase na web completando un formulario ao que poderá acceder a través da ligazón que terá dispoñible na devandita web. Unha vez rexistrado, entre os servizos ofertados nesta web, atópase EROSKI online. Para facer compras en EROSKI online deberá aceptar expresamente as presentes condicións xerais de contratación.

As condicións xerais, así como calquera outra condición particular de compra que rexerán no seu caso a adquisición de produtos e servizos ofertados en EROSKI online, serán sempre as que estean vixentes no momento da realización de cada pedido.

EROSKI, s. Coop. Poderá en calquera momento modificar as presentes condicións xerais de compra respectando, en calquera caso, os compromisos previamente adquiridos cose seus clientes. As devanditas modificacións serán publicadas na propia web de EROSKI online co fin de que poidan ser coñecidas polos novos clientes.

EROSKI online resérvase o dereito a dar de baixa e impedirlles o acceso aos clientes que manteñan saldos debedores ou non pagados con EROSKI, s. Coop. Ou calquera outra sociedade do grupo EROSKI que lles subministrase produtos.

3. Compra de produtos en EROSKI online

3.1. Produtos ofrecidos

EROSKI online amosará en cada momento os produtos á venda xunto coas súas características e o seu prezo de venda ao público en cada unha das súas seccións: 1.- supermercado EROSKI online (alimentación e non alimentación); 2.- terraza e xardín; 3.- descanso; 4.- electrónica; e 5.- electrodomésticos. EROSKI decide os produtos que lles ofrece aos seus clientes a través de EROSKI online en cada momento.

EROSKI decide os produtos que lles ofrece aos seus clientes a través de EROSKI online en cada momento.

Deste xeito, EROSKI poderá engadir referencias ao catálogo de produtos que ofrece en EROSKI online, ou quitalas, respectando en calquera caso os pedidos realizados con anterioridade ou a duración de campañas ou ofertas concretas que xa tivese comprometidas.

Consonte o establecido na lexislación vixente, está prohibida a venda ou servizo de bebidas alcohólicas a menores a través desta web. Igualmente, en cumprimento da normativa vixente, non se poderán entregar bebidas alcohólicas entre as 22:00 e as 10:00 horas.

3.2. Indicación do prezo

EROSKI online indicará o prezo de venda ao público de cada produto, impostos incluídos, así como, no seu caso, o prezo por unidade de medida correspondente. Así mesmo, indicará separadamente, no seu caso, o prezo para os clientes socios do programa de fidelización EROSKI club.

Compra mínima

En EROSKI online non existe compra mínima.

Porén, no supermercado EROSKI online o importe total de cada acto de compra (pedido) non poderá exceder os 500 € (quinientos euros) ou 61 (sesenta y uno euros) unidades de cada produto. Iso non obsta para que un mesmo cliente poida realizar varios actos de compra e exceder os importes indicados.

En terraza e xardín, descanso, electrónica e electrodomésticos o importe total de cada acto de compra (pedido) non poderá exceder de 3.500 (tres mil cincocentos euros). Iso non obsta para que un mesmo cliente poida realizar varios actos de compra e exceder os importes indicados.

3.4. Dispoñibilidade

3.4.1.- supermercado EROSKI online.

EROSKI online non serve a toda españa. Antes de facer o seu pedido verifique primeiro que EROSKI online serve na zona na que reside introducindo o seu código postal na casa correspondente.

Ao igual que nun supermercado normal, a dispoñibilidade dos produtos dependerá da demanda dos clientes e, en consecuencia, podería darse o caso de que ao preparar o pedido o produto solicitado estea esgotado. Por iso, ao facer o pedido no supermercado EROSKI online, o/a cliente/a pode sinalar se quere que, no caso de que un ou varios dos produtos solicitados estivesen esgotados, EROSKI o/s substitúa por outro/s de maneira automática.

O produto substitutivo será de igual ou superior calidade que o produto esgotado. No caso no que o substitutivo contivese a mesma cantidade de produto que o esgotado, o primeiro será fornecido ao mesmo prezo/condicións que o segundo ou ao do máis barato dos dous no caso no que o prezo do produto substitutivo fose inferior.

No caso no que polas súas propias características, o substitutivo contivese máis ou menos cantidade de produto que o esgotado, tomarase o prezo por unidade de medida do máis barato dos dous e aplicarase este prezo á cantidade real do produto realmente fornecido.

Para os produtos frescos de peso variable, debido ás oscilacións do mercado de alimentos frescos, os prezos poden sufrir variacións dun día para outro. Neste caso, EROSKI contactará co/a cliente/a para pedirlle a aceptación do produto substitutivo e o prezo a aplicar.

Neste caso, o prezo a aplicar será o que estea publicado na web o día da entrega e recepción do pedido.

Os produtos substitutivos serán entregados ao/á cliente/a de maneira separada nunha bolsa amarela para que os poida identificar debidamente no momento da súa recepción e facilitar a súa devolución no caso de non os querer, de conformidade co establecido no apartado 5 seguinte. Para os casos nos que o/a cliente/a non sinalase a opción de que EROSKI lle substitúa automaticamente o produto esgotado por outro, o establecemento porase sempre en contacto co/coa cliente/a para propoñerlle a substitución e se non se contacta con el/ela non se realizará ningunha substitución.

3.4.2.- terraza e xardín; descanso; electrónica e electrodomésticos.

EROSKI online non serve a toda españa. Antes de facer o seu pedido verifique primeiro que EROSKI online serve na zona na que reside introducindo o seu código postal na casa correspondente.

Durante a xestión do propio pedido, no caso de non dispor do produto comprado o cliente será avisado vía telefónica para indicar que non hai dispoñibilidade do mesmo e intentar procurar unha solución ao mesmo.

3.5. Gastos de envío

3.5.1.- supermercado EROSKI online.

Os gastos por manipulación, embalaxe, conservación, transporte e entrega de cada pedido do supermercado EROSKI online oscilan entre 3,95 e 6,95 euros en atención á franxa horaria que o/a cliente/a elixa, entre as dispoñibles, para recibir o pedido. Teña en conta que en atención ao volume de clientes, é posible que determinadas franxas horarias non estean dispoñibles en días concretos.

O cadro de franxas horarias de entrega dispoñible pódese ver unha vez que o cliente accede ao paso por caixa e sempre con carácter previo á formalización do pedido.

En consecuencia, o/a cliente sabe con carácter previo á finalización do proceso de compra a canto ascenden os gastos de envío, aceptándoos expresamente.

Así mesmo, o supermercado EROSKI online dispón de dous novidosos servizos:

Servizo click&drive no cal o/a cliente/a pode facer a súa compra a través da web do supermercado EROSKI online e acudir persoalmente a recollela ao espazo deseñado a tal efecto nos puntos de venda asignados, na franxa horaria previamente acordada.

No caso no que o pedido realizado sexa inferior a 30 euros, o servizo ten un custo de 3 euros. Para pedidos superiores a 30 euros, o servizo é gratuíto.

Servizo click&collect no cal o/a cliente/a pode facer a súa compra a través da web do supermercado EROSKI online e acudir persoalmente a recollela ao devandito establecemento na franxa horaria previamente acordada.

Este servizo é gratuíto.

3.5.2.- descanso

O custo de envío é de 5,98 € para pedidos inferiores a 200 €. Se o pedido é superior a 200 € o envío é gratuíto.

3.5.3.- Electrónica

O custo de envío é de 5,98 €, agás grande electrodomésticos, televisores e microondas que é de 9 €, e a recollida do aparato usado ou a posta en marcha do Grande Electrodoméstico é de 19 €. A recollida na tenda é gratuíta.

3.5.4.- Electrodomésticos

O custo de envío para grandes electrodomésticos é de 9 € e se desexa a recollida do aparato usado e/ou a posta en marcha do Grande Electrodoméstico é de 19 €.

A opción de recollida na tenda é gratuìta.

3.6. Confirmación do pedido

O/a cliente/a confirmará o pedido realizado facendo clic no botón “continuar” dentro do proceso de pagamento. O devandito botón virá debidamente identificado coa lenda pedido con obriga de pagamento co fin de que o/a cliente/a teña coñecemento dos compromisos que adquire.

A partir desta confirmación o pedido é firme e definitivo (independentemente do indicado ao efecto no apartado 3.4 anterior), quedará rexistrado de forma automática e EROSKI, s. Coop. E/ou a sociedade do grupo EROSKI correspondente, anteriormente mencionadas, procederá á súa entrega.

O rexistro automático do pedido realizado ten valor de proba en canto á súa natureza, contido e data. A confirmación do pedido por parte do/a cliente/a implica a aceptación dos prezos, a descrición dos produtos ofertados, gastos de entrega e demais condicións de venda do produto, as cales se recollen neste documento. Unha vez finalizado o proceso de compra, o sistema confirmaralle ao cliente o pedido realizado por medio dun pantallazo. A devandita confirmación será igualmente remitida ao enderezo de correo electrónico facilitado ao rexistrarse.

A confirmación de pedido e o comprobante de compra (impresión que fai o usuario) non terán validez como factura.

O ticket correspondente achegarase ao pedido en cuestión e seralle entregado xunto co mesmo.

3.7. Seguimento do pedido

O/a cliente/a poderá coñecer en cada momento o estado do seu pedido.

Para iso, EROSKI online pon á súa disposición os seguintes teléfonos de atención ao cliente: 1.- para o supermercado EROSKI online: 902100441, 944050514; 2.- para o resto de tendas: 902540125, 944286616.

Así mesmo, poderá contactar con EROSKI online a través do seguinte correo electrónico: compraonline@EROSKI.es

3.8. Entrega do pedido. Prazos

3.8.1.- supermercado EROSKI online.

Tal e como se indicou anteriormente, EROSKI online non serve a toda españa. Antes de facer o seu pedido verifique primeiro que EROSKI online serve na zona na que reside introducindo o seu código postal na casa correspondente.

O pedido seralle entregado ao cliente, preferiblemente, en persoa, no enderezo indicado por este.

Se o/a cliente/a non puidese estar no seu domicilio o día e franxa horaria elixidos para efectuar a recepción, deberá poñerse en contacto co servizo de atención ao cliente de EROSKI online para acordar outro día e franxa horaria de entrega.

(tlf. 902100441 e 944050514, ou e-mail: compraonline@EROSKI.es)

En defecto do anterior, o pedido será entregado á persoa maior de idade, que no momento da entrega se atope no domicilio indicado. O/a cliente/a autoriza expresamente a EROSKI online a realizar a entrega do pedido ao seu favor. O receptor do pedido deberá asinar o albará de entrega correspondente, consignando o seu nome e dni ou similar (así como amosarllo ao persoal encargado de reparto) que implica a súa conformidade cos produtos recibidos, tanto en canto a cantidade como a calidade e estado no que se atopan.

A tal efecto, o receptor poderá revisar o pedido canto queira ao momento da súa recepción co fin de amosar a súa conformidade co mesmo. No caso no que non estea completo, deberá facelo constar expresamente no albará de entrega correspondente.

No caso de que, para o supermercado EROSKI online, quixese rexeitar algún produto en aplicación do disposto no apartado 3.4.1 anterior ou porque estivese manifestamente estragado ou presentase algún defecto na súa calidade deberá proceder igualmente segundo o indicado no parágrafo anterior.

En consecuencia, EROSKI, s. Coop. Procederá á regularización do prezo do pedido e ao aboamento no seu caso do importe correspondente. De facelo con posterioridade á recepción do pedido, disporá dun prazo de 48 horas dende a súa entrega. (tlf. 902100441 e 944050514 ou e-mail: compraonline@EROSKI.es) non se atenderán reclamacións posteriores por estes motivos agás naqueles casos nos que resulte de aplicación o disposto nos apartados 5 e 6 seguintes.

O repartidor fará entrega dun albará/ticket de compra/factura que deberá ser asinado polo comprador.

3.8.2.- descanso

O servizo de entrega inclúe península, baleares e illas canarias . O noso compromiso é servirlle nun prazo de 7 a 15 días hábiles. (para illas canarias este prazo poderá ser superior). O prazo de entrega de cada produto establécese na súa ficha técnica dispoñible na web. En todo caso quedan excluídos do cómputo os sábados, domingos e festivos. En certos produtos polas súas características pode existir algún tipo de demora na entrega.

Realízase unha soa entrega por pedido no enderezo designado polo/a cliente/a entre os que consten rexistrados na web. Para aqueles pedidos que conteñen máis dun produto tómase como prazo de entrega o superior entre os produtos seleccionados.

En casos excepcionais realizaranse varias entregas, baixo petición expresa do/a cliente/a.

Cando o pedido estea listo para ser servido, un día antes da entrega, porémonos en contacto con vostede para acordar a hora na que prefire recibir o seu pedido. Este poderá ser entregado no seu domicilio de luns a venres (agás festivos) segundo o horario acordado. Se non fose a estar no seu domicilio na data e hora acordadas debe poñerse en contacto co noso servizo de atención ao cliente (tlf. 902100441 e 944050514, e-mail: compraonline@EROSKI.es) para acordar outra hora ou día de entrega. Do mesmo xeito procederase para o caso no que EROSKI online non puidese entregar o/s produto/s na data e hora acordadas.

O pedido seralle entregado ao cliente, preferiblemente, en persoa, no enderezo indicado por este.

O pedido será entregado á persoa titular da tarxeta empregada á hora de formalizar o pedido. O repartidor fará entrega dun albará/ticket de compra e o receptor deberá anotar o seu d.n.i. e asinalo para dar a súa conformidade.

Para calquera reclamación despois da entrega, pode pórse en contacto co noso servizo de atención ao cliente (tlf. 902100441 e 944050514, e-mail: compraonline@EROSKI.es)

En defecto do anterior, o pedido será entregado á persoa maior, de idade, que no momento da entrega se atope no domicilio indicado. O/a cliente/a autoriza expresamente a EROSKI online a realizar a entrega do pedido ao seu favor. O receptor do pedido deberá asinar o albará de entrega correspondente, consignando o seu nome e dni ou similar (así como amosarllo ao persoal encargado de reparto) que implica a súa conformidade cos produtos recibidos, tanto en canto a cantidade como a calidade e estado no que se atopan.

A tal efecto, o receptor poderá revisar o pedido canto queira no momento da súa recepción co fin de amosar a súa conformidade co mesmo. No caso de non estar completo, deberá facelo constar expresamente no albará de entrega correspondente.

3.8.3.- electrónica e electrodomésticos

Tal e como se indicou anteriormente, EROSKI online non serve a toda españa. Antes de facer o seu pedido verifique primeiro que EROSKI online serve na zona na que reside introducindo o seu código postal na casa correspondente.

O noso desexo é servirlle coa maior brevidade. Porén, o prazo de entrega será, orientativamente, de 15 a 30 días hábiles. En todo caso quedan excluídos do cómputo os sábados, domingos e festivos. En certos produtos polas súas características pode existir algún tipo de demora na entrega.

Realízase unha soa entrega por pedido no enderezo designado polo/a cliente/a entre os que consten rexistrados na web. Para aqueles pedidos que conteñen máis dun produto tómase como prazo de entrega o superior entre os produtos seleccionados.

En casos excepcionais realizaranse varias entregas, baixo petición expresa do/a cliente/a.

Cando o pedido estea listo remitiráselle ao seu domicilio. Poderá ser entregado no seu domicilio de luns a venres (agás festivos) segundo o horario acordado. Se non fose a estar no seu domicilio na data e hora acordadas debe poñerse en contacto co noso servizo de atención ao cliente (tlf. 902100441 e 944050514, e-mail: compraonline@EROSKI.es) para acordar outra hora ou día de entrega. Do mesmo xeito procederase para o caso no que EROSKI online non puidese entregar o/s produto/s na data e hora acordadas.

O pedido que sexa para recoller en tenda, será o centro quen se poña en contacto co cliente para que pase a recollelo.

O pedido seralle entregado ao cliente en persoa, no enderezo indicado por este.

O pedido será entregado á persoa titular da tarxeta empregada á hora de formalizar o pedido. O repartidor fará entrega dun albará/ticket de compra e o receptor deberá anotar o seu d.n.i. e asinalo para dar a súa conformidade.

Para calquera reclamación despois da entrega, pode pórse en contacto co noso servizo de atención ao cliente (tlf. 902100441 e 944050514, e-mail: compraonline@EROSKI.es)

En defecto do anterior, o pedido será entregado á persoa maior, de idade, que no momento da entrega se atope no domicilio indicado. O/a cliente/a autoriza expresamente a EROSKI online a realizar a entrega do pedido ao seu favor. O receptor do pedido deberá asinar o albará de entrega correspondente, consignando o seu nome e dni ou similar (así como amosarllo ao persoal encargado de reparto) que implica a súa conformidade cos produtos recibidos, tanto en canto a cantidade como a calidade e estado no que se atopan.

A tal efecto, o receptor poderá revisar o pedido canto queira no momento da súa recepción co fin de amosar a súa conformidade co mesmo. No caso de non estar completo, deberá facelo constar expresamente no albará de entrega correspondente.

No caso dos pedidos con recollida en tenda, o pedido deberá ser recollido pola persoa titular que realizou a compra.

3.9. Horarios de entrega dos pedidos.

3.9.1.- supermercado EROSKI online.

O pedido poderá ser entregado no domicilio indicado polo/a cliente/a de luns a sábados (agás festivos) o día e na franxa horaria elixida por este ao formalizar o pedido. Pode que non todas as franxas horarias estean dispoñibles no momento de facer un pedido polo que o/a cliente/a deberá elixir aquela franxa horaria dispoñible que máis lle conveña. O horario de entrega de pedidos podería verse afectado pola normativa municipal sobre tráfico rodado en determinadas zonas dalgunhas localidades que limita o tránsito de vehículos a horarios específicos.

3.9.2.- terraza e xardín, descanso, electrónica e electrodomésticos.

O acordado, no seu caso, co/coa cliente/a.

3.10. Acreditación de operacións.

A aceptación do pedido por parte de EROSKI online así como as informacións relativas a calquera operación efectuada a partir do número de pedido correspondente e demais documentación xerada serán almacenadas e arquivadas, servindo de proba no caso de litixio.

En todos os casos, a subministración en liña do número de tarxeta de pagamento e a validación final do pedido valerá como proba da integridade do mencionado pedido e producirá a esixibilidade das sumas debidas polo pedido dos artigos solicitados. Esta validación terá valor de sinatura e aceptación expresa de todas as operacións efectuadas en EROSKI online.

3.11. Os meus produtos comprados en tenda e online.

No apartado os meus produtos comprados en tenda e online agrúpanse todos os produtos comprados polo/a cliente/a:

Os produtos dos últimos 3 meses comprados polo/a cliente/a nas tendas da rede comercial de grupo EROSKI e dispoñibles no centro preparador do pedido online no día da consulta.

condiciones.text.compra.parr110

4. Pagamento da compra

As modalidades de pagamento son as seguintes:

4.1.- Tarxeta de crédito EROSKI club

Pagando con Tarxeta de crédito EROSKI poderás financiar as túas compras GRATIS e SEN comisións TAE 0 % nos seguintes prazos:

  •  3 meses: para compras dende 90 € TAE 0 %
  •  10 meses: para compras dende 199 € TAE 0 %
  •  xx meses: para compras dende xx € TAE 0 %
  • ...

Financiación ofrecida y sujeta a estudio por parte de Santander Consumer Finance S.A. Oferta válida hasta el 31/01/2023.

(1)Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Importe Total del crédito 150€. Importe mínimo a financiar 90€. Importe máximo a financiar 6.000€.

(2) Financiación ofrecida y sujeta a estudio por parte de Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Importe mínimo a financiar 199€. Importe máximo a financiar 6.000€. Ejemplo para PVP 199€. Plazo 10 meses, 10 cuotas de 19,90€. TIN 0%, TAE máx. 10,44%. Comisión de aplazamiento 9€, al contado. Importe Total del Crédito 199€. Coste Total del Crédito 9€. Importe Total Adeudado y Precio Total a Plazos 208€. Ejemplo para PVP 6.000€. Plazo 10 meses, 10 cuotas de 600€. TIN 0%, TAE min. 0,32%. Comisión de aplazamiento 9€, al contado. Importe Total del Crédito 6.000€. Coste Total del Crédito 9€. Importe Total Adeudado y Precio Total a Plazos 6.009€. La TAE podrá variar ligeramente en función del importe y del día de firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas.

Siendo el día de contratación para ambos ejemplos el 01/10/2022 y primer pago 05/11/2022.

4.2. Outras tarxetas: visa, mastercard, visa electrón e maestro

O número de tarxeta debe ser facilitado online polo/a cliente/a no momento de realizar cada transacción.

Igualmente, se o desexa, o/a cliente/a no momento de proceder ao seu rexistro, poderá rexistrar no sistema informático de EROSKI online o número de tarxeta, co fin de que a mesma poida ser utilizada en pedidos posteriores sen necesidade de introducir novamente os datos. O/a cliente/a poderá modificar o devandito medio de pagamento en calquera momento. Igualmente, este número pode ser proporcionado por teléfono chamando ao 902100441 ou 944050514.

4.3. Tarxeta travel club

Se o/a cliente/a é titular dunha tarxeta travel club poderá acumular os puntos travel correspondentes ás súas compras. A acumulación dos puntos travel aplicarase automaticamente na elección dos produtos que conteñan puntos extra e/ou polo importe total do pedido sempre que se cumpran as condicións.

Por último, o/a cliente/a poderá pagar as súas compras con puntos travel. Siga para iso as indicacións que se lle facilitarán na páxina de pagamento.

4.4. Tarxeta EROSKI club

Os/as titulares da tarxeta EROSKI club poderán aboar as súas compras, total ou parcialmente, coa propia tarxeta EROSKI club co saldo acumulado de que dispoña en cada momento. O/a cliente/a tamén poderá pagar as súas compras con puntos travel. Siga para iso as indicacións que se lle facilitarán na páxina de pagamento.

Do mesmo xeito, poderá acumular os puntos travel correspondentes ás compras que realice. A acumulación dos puntos travel aplicarase automaticamente na elección dos produtos que conteñan puntos extra e/ou polo importe total do pedido sempre que se cumpran as condicións.

4.5. Seguridade nas transaccións

EROSKI, s. Coop. Segue unha estrita política de seguridade nas transaccións comerciais a través de sistemas electrónicos, cuxos principios se recollen no apartado correspondente do aviso legal.

Dende o mes de xullo de 2012 púxose en marcha o protocolo de pagamento seguro (puce) ou servizo de compra electrónica segura que é un sistema que verifica que a persoa que efectúa o pagamento dunha compra online é a dona da tarxeta de crédito utilizada. Para iso, é preciso que active a súa tarxeta de crédito ou débito. O proceso é moi sinxelo e non ten ningún custo. Acuda ao seu banco e pida que lle activen o servizo de compra electrónica segura na súa tarxeta. Nalgúns bancos mesmo pódese facer online.

Á hora de realizar o pagamento co servizo de compra electrónica segura debe seguir os seguintes pasos:

Introduza o número da súa tarxeta, a data de caducidade e o código de seguridade (os 3 díxitos do reverso en visa e mastercard e 4 díxitos do anverso en american express)

Cada entidade emprega o seu propio sistema para verificar a titularidade da tarxeta. No seu banco informarano. A maioría envían unha clave por sms ao teléfono asociado á tarxeta. Non a ten que memorizar, xa que a clave cambia en cada operación.

Introduza a clave que recibiu.

Cando o sistema verifique a titularidade da tarxeta, validará os datos e informaralle da confirmación do pagamento.

Coa posta en marcha do protocolo puce o cobramento do pedido producirase o mesmo día da entrega. No caso no que se produza unha devolución, aboaráselle o importe na súa tarxeta coa maior brevidade posible e sempre dentro dos prazos legalmente previstos, no seu caso.

5. Dereito de desistencia

O/a cliente/a ten dereito a desistir total ou parcialmente das compras que realice en EROSKI online nun prazo máximo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

O prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día que vostede ou un terceiro por vostede indicado, distinto do transportista, adquirise a posesión material dos bens do pedido ou, no caso de entregas parciais dun mesmo pedido, o día que vostede ou un terceiro por vostede indicado, distinto do transportista, adquirise a posesión material do último dos bens dun pedido.

Para exercer o dereito de desistencia, deberá vostede notificar a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo postal ou correo electrónico) que deberá dirixir a:

EROSKI, s. Coop.
(nome comercial: EROSKI)
EROSKI onlinebarrio san agustín, s/n
48230 elorrio, bizkaia
b95390761
902100441, 944050514
correo electrónico: compraonline@EROSKIes

Poderá utilizar o modelo de formulario de desistencia que figura no final deste apartado, aínda que o seu uso non é obrigatorio.

Para cumprir co prazo de desistencia previsto, basta con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa parte deste dereito sexa enviada antes de que venza o devandito prazo.

Os bens a devolver estarán, sempre e en todo caso, sen usar, agás o disposto no artigo 79 do real decreto 1/2007, do 16 de novembro

De conformidade coa legalidade vixente (artigo 103 do r. D. Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro), o anterior non será de aplicación, entre outros supostos, a:

Bens que se poidan estragar ou caducar con rapidez, produtos abertos e/ou consumidos parcialmente.

Bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega. (a título de exemplo: roupa interior, traxes de baño, colchóns, etc.)

Bens que despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza se mesturasen de forma indisociable con outros bens.

Gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega. O mesmo criterio aplicarase aos libros.

Bens confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e usuario ou claramente personalizados.

Prensa diaria, publicacións periódicas ou revistas, coa excepción dos contratos de subscrición para a subministración de tales publicacións.

Tamén poderá desistir parcialmente do seu contrato de compravenda.

Consecuencias da desistencia:

No caso de desistencia pola súa parte, EROSKI, s. Coop. Devolveralle o importe da compra da que desiste incluídos os gastos de entrega (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa parte dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria ofrecida) sen ningunha demora indebida e, en todo caso, a máis tardar en 14 días naturais a partir da data na que se nos informe da súa decisión de desistir do presente contrato.

EROSKI, s. Coop. Procederá a efectuar o devandito reembolso empregando o mesmo medio de pagamento empregado por vostede para a transacción inicial, a non ser que vostede dispuxese expresamente o contrario. En todo caso, non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso.

Deberá vostede asumir, no seu caso, o custo directo de devolución dos bens.

Deberá vostede devolver ou entregar directamente os bens no establecemento comercial que constará debidamente indicado no ticket de compra recibida (revise a documentación que se achega co seu pedido) sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, a máis tardar no prazo de 14 días naturais a partir da data na que nos comunique a súa decisión de desistencia do contrato.

Considerarase cumprido o prazo se efectúa a devolución dos bens antes de que concluíse o mesmo.

En caso contrario, entenderase que o seu dereito a desistir decaeu.

Formulario de desistencia:

Modelo de dereito de desitencia

Á atención de:
EROSKI
barrio san agustín, s/n
48230 Elorrio
Bizkaia
Fax:
Correo electrónico:

Pola presente, don/dona __________________________, maior de idade, con dni.- __________________ e con domicilio en ____________________ comunícolle que desisto do contrato de compravenda do/s seguinte/s produto/s: (no caso no que sexa a compra enteira, indicar todo)

– pedido número _____________, recibido o _______________
– sinatura do consumidor e usuario.
– data

6. Garantía dos produtos

En materia de garantías e servizo postvenda, EROSKI, s. Coop., na súa condición de vendedor, responderá fronte ao cliente nos termos previstos no real decreto 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.

Como dispón a devandita norma, o consumidor e usuario ten dereito á reparación do produto, á súa substitución, á rebaixa do prezo ou á resolución do contrato de conformidade co disposto no citado texto legal.

Se o produto non fose conforme co contrato, o consumidor e usuario poderá optar entre esixir a reparación ou a substitución do produto, agás que unha destas dúas opcións resulte obxectivamente imposible ou desproporcionada. Serán gratuítas para o consumidor e usuario.

Se concluída a reparación e entregado o produto, este segue sendo non conforme co contrato, o consumidor e usuario poderá esixir a substitución do produto, agás que esta opción resulte desproporcionada, a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos previstos neste capítulo.

Do mesmo xeito, se a substitución non lograse pór o produto en conformidade co contrato, o consumidor e usuario poderá esixir a reparación do produto, agás que esta opción resulte desproporcionada, a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos previstos na norma.

A rebaixa do prezo e a resolución do contrato procederán a elección do consumidor e usuario, cando este non puidese esixir a reparación ou a substitución e nos casos nos que estas non se levasen a cabo no prazo razoable ou sen maiores inconvenientes para o consumidor e usuario.

A resolución non procederá cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia. A rebaixa do prezo será proporcional á diferenza existente entre o valor que o produto tivese no momento da entrega de estar conforme co contrato e co valor que o produto efectivamente entregado tiña no momento da devandita entrega.

EROSKI, s. Coop. Responde perante as faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos dende a entrega. O consumidor e usuario deberá informarlle ao vendedor da falta de conformidade no prazo de dous meses dende que tivo coñecemento dela.

O disposto por estas condicións xerais de ningún xeito contradirá o disposto na devandita norma, prevalecendo esta en todo caso.

7. Recollida do Aparato

Segundo o Real decreto 110/2015, EROSKI faise cargo da recollida gratuíta dun RAEE de tipo equivalente ou que faga as mesmas funcións que o adquirido na tenda en liña. No momento da entrega do aparato comprado, se o cliente o solicita, recollerase o aparato equivalente.

8. Protección de datos de carácter persoal

Ver a este respecto a política de privacidade e de cookies correspondente que, debidamente identificada, pode atopar na parte inferior da páxina principal.

9. Cookies

Ver a este respecto a política de privacidade e de cookies correspondente que, debidamente identificada, pode atopar na parte inferior da páxina principal.

10. Lexislación aplicable. Submisión a foro

O presente contrato rexerase pola lexislación española que será de aplicación no non disposto neste contrato en materia de interpretación, validez e execución. Calquera controversia derivada da contratación de produtos a través desta web serán sometidas aos órganos xurisdicionais competentes determinados pola lei.

11. Xibraltar

Condicións específicas para pedidos servidos en xibraltar: rotunda holdings limited comercializa baixo o nome comercial EROSKI city sendo franquía de cecosa supermercado sl.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso y medición de la web con el fin de mejorar tu experiencia de compra. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

XCerrar aviso de cookies