Ves al contingut principal

Condicions de compra

1. Introducció

EROSKI, scoop, posa a disposició dels clients del grup EROSKI la seva botiga a internet, EROSKI online, per tal que puguin gaudir d’aquest servei i adquirir els productes que s’hi ofereixen.

Les condicions generals de compra que a continuació s’inclouen, i qualsevol altra condició particular que hi pugui haver per a la compra d'uns productes determinats, i que seran degudament mostrades, si escau, en les pantalles corresponents, constitueixen el marc normatiu regulador de cada contracte de compravenda de béns que es formalitzarà a través d’EROSKI online.

Aquestes condicions generals seran aplicables a la venda dels productes comercialitzats a través de les seccions: 1. Supermercat EROSKI online (alimentació i no alimentació); 2. Descans; 3. Electrònica; i 4. Electrodomèstics. L’accés es pot localitzar a la part inferior de la pàgina principal o d’inici d’aquesta web.

L’usuari i/o client pot accedir directament a aquestes condicions generals i als termes i condicions d’ús de la web EROSKI online, a la política de privacitat i de galetes corresponent fent clic en els apartats que, degudament identificats, es poden trobar a la part inferior d'aquesta web.

Pel simple fet de navegar a través d’aquest lloc web, l’usuari i/o client n’accepta íntegrament i sense cap reserva el contingut. En cas de disconformitat, l’usuari i/o client haurà d’abandonar aquest lloc web.

Les operacions de compra formalitzades a través d'aquest lloc web s'entendran fetes amb la societat EROSKI, scoop, o la societat del grup EROSKI titular de l'hipermercat/supermercat EROSKI que, per raons geogràfiques i proximitat al domicili del client/a, atengui la comanda realitzada pel client/a. La societat corresponent quedarà degudament identificada en la factura i també l'establiment comercial en qüestió que ha servit la comanda, amb indicació del seu número de telèfon per si calgués contactar-hi directament.

Així, les dades de les entitats venedores, en atenció a la ubicació geogràfica del client/a són les següents:

EROSKI, scoop
(nom comercial: EROSKI)
barrio san agustín, s/n
48230 elorrio, bizkaia
F20033361

inscrita al foli 1.812, anotació 1a del llibre d’inscripció de societats cooperatives i altres agrupacions empresarials del registre de cooperatives d’euskadi, número d’inscripció 2003.0.088.

CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.
(nom comercial: EROSKI)
mercamadrid, plataforma baixa, parcel·la b-2, carrer 21
carretera villaverde vallecas, km. 3,8
28053 Madrid
B48231351

inscrita en el registre mercantil de madrid, tom 24.563, llibre 0, foli 95, full m- 432.276.

EQUIPAMIENTO FAMILIAR Y SERVICIOS, S.A.
(nom comercial: EROSKI)
Barrio San Agustín, s/n
48230 Elorrio, Bizkaia
A20372306

inscrita en el registre mercantil de bizkaia, tom 3.624, foli 115, full núm. Bi-21.113.

CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.
(nom comercial: EROSKI)
Barrio San Agustín, s/n
48230 Elorrio, Bizkaia
B95390761

inscrita en el registre mercantil de bizkaia, tom 5.402, foli 16, full núm. Bi-43.950.

PENINSULACO S.L.
(nom comercial: EROSKI)
carrer de Casas de Miravete, nº22B, 1º-4
28031 Madrid
CIF: B88512975

inscrita en el registre mercantil de madrid, tom 39.255, foli 150, full M-709.664.

Vego supermercats, sau
(nom comercial: EROSKI
carrer troncal, 22
Vigo, Pontevedra

inscrita en el registre mercantil de pontevedra, llibre 577, foli 120, secció 8, full po-8.006, inscripció 1a.

Establiment permanent:

sense perjudici de la societat que, per la seva ubicació geogràfica, serveixi la comanda, a l’efecte de qualsevol comunicació relativa a les compres realitzades a través d’aquesta web, el client/a pot adreçar-se a:

EROSKI, scoop
(nom comercial: EROSKI)
EROSKI/ONLINE
Barrio San Agustín, s/n
48230 Elorrio, Bizkaia
F20033361
tel.: 944050514
adreça electrònica: compraonline@EROSKI.es

Igualment, fent clic a l’apartat “assistent virtual”, ubicat a la part inferior d’aquesta web, l’usuari i/o client podrà realitzar preguntes sobre EROSKI online que li seran respostes, pràcticament, de manera immediata.
Les ofertes contingudes en aquesta web d'EROSKI online i els serveis prestats per les societats anteriorment indicades estan dirigides, únicament i exclusivament, a persones físiques, majors d’edat, o jurídiques que tinguin la consideració de consumidors o usuaris finals en atenció a la normativa vigent. (reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre). En conseqüència, qui no reuneixi els requisits anteriors no podrà adquirir productes a través d’aquesta web.

Aquesta web es troba adherida al programa confiança online.

2. Identitat del titular de la web

Tal com s’ha indicat, les condicions generals de compra que a continuació s’inclouen, i qualsevol altra condició particular que hi pugui haver per a la compra d’uns productes determinats, i que seran degudament mostrades, si escau, en les pantalles corresponents, constitueixen el marc normatiu regulador de cada contracte de compravenda de béns que es formalitzarà a través d’aquesta web.

Aquestes condicions han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en la matèria, entre d’altres, el reial decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries i també la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la llei 59/2003, de 19 de desembre, sobre signatura electrònica.

Aquestes condicions generals es troben disponibles en els idiomes que figuren a la part superior de la web. Se’n pot triar el que més convingui. Igualment, una vegada triat un idioma diferent de l’espanyol, la web podrà oferir informació en l’idioma triat.

Per realitzar compres a EROSKI online cal que l’usuari, amb caràcter previ, s’hagi registrat en la web per mitjà d’un formulari al qual podrà accedir a través de l’enllaç que tindrà disponible en la web esmentada. Una vegada fet el registre, entre els serveis oferts per l’esmentada web es troba EROSKI online. Per fer compres a EROSKI online cal acceptar de manera expressa aquestes condicions generals de contractació.

Les condicions generals, i qualsevol altra condició particular de compra que regiran, si escau, l’adquisició de productes i serveis oferts a EROSKI online, seran sempre les que estiguin vigents en el moment de la realització de cada comanda.

EROSKI, scoop, podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions generals de compra respectant, en tot cas, els compromisos prèviament adquirits amb els seus clients. Aquestes modificacions seran publicades en la web d’EROSKI online a fi que puguin ser conegudes pels nous clients.

EROSKI online es reserva el dret de donar de baixa i impedir l’accés als clients que mantinguin saldos deutors o impagats amb EROSKI, scoop, o qualsevol altra societat del grup EROSKI que els hagin subministrat productes.

3. Compra de productes a EROSKI online

3.1. Productes que s'ofereixen

EROSKI online mostrarà en cada moment els productes a la venda amb les seves característiques i el seu preu de venda al públic en cada una de les seccions: 1. Supermercat EROSKI online (alimentació i no alimentació); 2. Terrassa i jardí; 3. Descans; 4. Electrònica; i 5. Electrodomèstics. EROSKI decideix quins productes ofereix als seus clients a través d’EROSKI online en cada moment.

EROSKI decideix quins productes ofereix als seus clients a través d’EROSKI online en cada moment.

D’aquesta manera, EROSKI podrà afegir referències al catàleg de productes que ofereix a EROSKI online, o suprimir-les, respectant en qualsevol cas les comandes realitzades amb anterioritat o la durada de campanyes o ofertes concretes que ja tingui compromeses.

De conformitat amb allò que s’ha establert en la legislació vigent, està prohibida la venda o el servei de begudes alcohòliques a menors a través d’aquesta web. Igualment, en compliment de la normativa vigent, no podran lliurar-se begudes alcohòliques entre les 22:00 i les 10:00 hores.

3.2. Indicació del preu

EROSKI online indicarà el preu de venda al públic de cada producte, impostos inclosos, i també, si escau, el preu per unitat de mesura corresponent. Així mateix, indicarà separadament, si escau, el preu per als clients socis del programa de fidelització EROSKI club.

3.3. Compra mínima

A EROSKI online no hi ha compra mínima.

No obstant això, al supermercat EROSKI online l’import total de cada acte de compra (comanda) no podrà excedir 500 € (sis-cents euros) o 61 (dues-centes) unitats de cada producte. Això no obsta perquè un mateix client pugui fer diversos actes de compra i excedir els imports indicats.

En les seccions de terrassa i jardí, descans, electrònica i electrodomèstics l’import total de cada acte de compra (comanda) no podrà excedir 3.500 € (tres mil cinc-cents euros). Això no obsta perquè un mateix client pugui fer diversos actes de compra i excedir els imports indicats.

3.4. Disponibilitat

3.4.1. Supermercat EROSKI online.

EROSKI online no serveix arreu d’espanya. Abans de fer la comanda cal verificar primerament que EROSKI online serveix en la zona de residència introduint el codi postal en la casella corresponent.

Com en un supermercat normal, la disponibilitat dels productes dependrà de la demanda dels clients i, en conseqüència, podria donar-se el cas que en preparar la comanda el producte sol·licitat estigui esgotat. Per això, en fer la comanda al supermercat EROSKI online, el client/a pot marcar si vol que, en el cas que un o més dels productes sol·licitats estiguin esgotats, EROSKI els substitueixi per uns altres de manera automàtica.

El producte substitutiu serà de qualitat igual o superior que el producte exhaurit. En el cas que el substitutiu contingui la mateixa quantitat de producte que l’esgotat, el primer serà subministrat al mateix preu/condicions que el segon, o al del més barat dels dos en el cas que el preu del producte substitutiu fos inferior.

En el cas que per les seves característiques, el substitutiu contingui més o menys quantitat de producte que l’esgotat, es prendrà el preu per unitat de mesura del més barat dels dos i s’aplicarà aquest preu a la quantitat real del producte realment subministrat.

Per als productes frescos de pes variable, a causa de les oscil·lacions del mercat d’aliments frescos, els preus poden presentar variacions d’un dia per l’altre. En aquest cas, EROSKI contactarà amb el client/a per demanar-li l’acceptació del producte substitutiu i el preu que s’aplicarà.

En aquest cas, s’aplicarà el preu que estigui publicat en la web el dia del lliurament i recepció de la comanda.

Els productes substitutius seran lliurats al client de manera separada en una bossa groga perquè pugui identificar-los degudament en el moment de rebre'ls i per facilitar-ne la devolució en cas que no els vulgui, de conformitat amb el que estableix l’apartat 5 següent per als casos en els quals client no hagi marcat l’opció que EROSKI li substitueixi automàticament el producte esgotat per un altre, l’establiment es posarà sempre en contacte amb el client/a per proposar-li la substitució i si no s'hi contacta no es farà cap substitució.

3.4.2. Terrassa i jardí; descans; electrònica i electrodomèstics.

EROSKI online no serveix arreu d’espanya. Abans de fer la comanda cal verificar primerament que EROSKI online serveix en la zona de residència introduint el codi postal en la casella corresponent.

Durant la gestió de la comanda, en cas de no disposar del producte comprat el client/a serà avisat per via telefònica per tal d'indicar-ne la manca de disponibilitat i per intentar buscar-hi una solució.

3.5. Despeses d'enviament

3.5.1. Supermercat EROSKI online.

Les despeses per manipulació, embalatge, conservació, transport i lliurament de cada comanda del supermercat EROSKI online oscil·len entre 3,95 i 6,95 euros en atenció a la franja horària que el client/a triï, d’entre les disponibles, per rebre la comanda. Cal tenir en compte que, d'acord amb el volum de clients, és possible que algunes franges horàries no estiguin disponibles en dies concrets.

El quadre de franges horàries de lliurament disponible es pot veure quan el client/a accedeix al pas per caixa i sempre prèviament a la formalització de la comanda.

En conseqüència, el client/a sap amb caràcter previ a la finalització del procés de compra a quant pugen les despeses d'enviament i les accepta expressament.

Igualment, el supermercat EROSKI online disposa de dos serveis nous:

• El servei click&drive, en el qual el client/a pot fer la compra a través de la web del supermercat EROSKI online i recollir-la personalment en l'espai dissenyat a aquest efecte en els punts de venda assignats, en la franja horària prèviament acordada.

En el cas que la comanda realitzada sigui inferior a 30 euros, el servei té un cost de 3 euros. Per a comandes superiors a 30 euros, el servei és gratuït.

• El servei click&collect, en el qual el client/a pot fer la compra a través de la web del supermercat EROSKI online i recollir-la personalment a l'establiment esmentat en la franja horària prèviament acordada.

Aquest servei és gratuït.

3.5.2. Descans.

El cost d’enviament és de 5,98 euros per a comandes inferiors a 200 euros. Si la comanda és superior a 200 euros l’enviament és gratuït.

3.5.3.- Electrònica

El cost d’enviament e´s de 5,98 € (excepte en grans electrodomèstics, televisors i microones, que és de 9 €) i la recollida de l’aparell utilitzat o la posada en marxa del gran electrodomèstic és de 19 €. La recollida a la botiga és gratuïta.

3.5.4.- Electrodomèstics

El cost d’enviament per a grans electrodomèstics és de 9 €; i si vols que recullin l’aparell utilitzat i/o que posin en marxa el gran electrodomèstic, és de 19 €.
L’opció de recollida a la botiga és gratuïta.

3.6. Confirmació de la comanda

El client/a confirmarà la comanda realitzada clicant “continua” dins del procés de pagament. El botó estarà degudament identificat amb la llegenda comanda amb obligació de pagament a fi que el client/a tingui coneixement dels compromisos que adquireix.

A partir d’aquesta confirmació la comanda és ferma i definitiva (sense perjudici del que s’assenyala a aquest efecte en l’apartat 3.4 anterior), quedarà registrat de forma automàtica i EROSKI, scoop, i/o la societat del grup EROSKI corresponent, anteriorment mencionades, procedirà a fer-ne el lliurament.

El registre automàtic de la comanda realitzada té valor de prova quant a la seva naturalesa, contingut i data. La confirmació de la comanda per part del client/a comporta l’acceptació dels preus, la descripció dels productes oferts, despeses de lliurament i la resta de condicions de venda del producte, que estan recollides en aquest document. Una vegada finalitzat el procés de compra, el sistema confirmarà al client la comanda realitzada per mitjà d’una captura de pantalla. Aquesta confirmació serà igualment remesa a l’adreça de correu electrònic facilitada en registrar-se.

La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que en fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

El tiquet corresponent s’adjuntarà a la comanda en qüestió i serà lliurada juntament amb la comanda.

3.7. Seguiment de la comanda

El client/a podrà conèixer en cada moment l’estat de la seva comanda.

Per a això, EROSKI online posa a la seva disposició els següents telèfons d’atenció al client: 944050514

També podrà contactar amb EROSKI online a través de l'adreça de correu electrònic: compraonline@EROSKI.es

3.8. Lliurament de la comanda. Terminis

3.8.1. Supermercat EROSKI online.

Tal com s’ha indicat anteriorment, EROSKI online no serveix arreu d’espanya. Abans de fer la comanda cal verificar primerament que EROSKI online serveix en la zona de residència introduint el codi postal en la casella corresponent.

La comanda serà lliurada al client/a, preferiblement, en persona, en l’adreça que ha indicat.

Si el client/a no pot ser al seu domicili el dia i la franja horària triats per efectuar la recepció, haurà de posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client d’EROSKI online per acordar un altre dia i franja horària de lliurament.

(tel. 944050514, o adreça electrònica: compraonline@EROSKI.es)

En defecte de l’anterior, la comanda serà lliurada a la persona, major d’edat, que en el moment del lliurament es trobi en el domicili indicat. El client/a autoritza expressament EROSKI online a lliurar la comanda a favor seu. El receptor de la comanda haurà de firmar l’albarà de lliurament corresponent, consignant-hi el seu nom i dni o similar (i mostrar-lo al personal encarregat del repartiment) que implica la conformitat amb els productes rebuts, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat i l’estat en què es troben.

A aquest efecte, el receptor podrà revisar la comanda tant com vulgui en el moment de la recepció a fi de mostrar la seva conformitat. En el cas que no estigui completa, haurà de fer-ho constar expressament en l’albarà de lliurament corresponent.

En el cas que, per al supermercat EROSKI online, es vulgui rebutjar algun producte en aplicació del que disposa l’apartat 3.4.1 anterior o perquè està manifestament deteriorat o pateixi manifestament algun defecte de qualitat, caldrà procedir igualment segons allò que s’ha indicat en el paràgraf anterior.

En conseqüència, EROSKI, scoop, procedirà a la regularització del preu de la comanda i a l’abonament, si s’escau, de l’import corresponent. Si ho amb posterioritat a la recepció de la comanda, disposarà d’un termini de 48 hores des del lliurament. (tel. 944050514, o adreça electrònica: compraonline@EROSKI.es) no s’atendran reclamacions posteriors per aquests motius excepte en aquells casos en què sigui aplicable el que disposen els apartats 5 i 6 següents.

El repartidor lliurarà un albarà/tiquet de compra/factura que el comprador haurà de signar.

condiciones.text.compra.parr63

3.8.2. Descans

El servei de lliurement inclou la península, les balears i les illes canàries . El nostre compromís és servir la comanda, de manera orientativa, en 7 o 15 dies hàbils. (per a les illes canàries aquest termini podrà ser superior) el termini de lliurament de cada producte s'especifica en la fitxa tècnica disponible a la web. En tot cas queden exclosos del còmput els dissabtes, diumenges i festius. En alguns productes, ateses les seves característiques, hi pot haver algun tipus de demora en el lliurament.

Es realitza un sol lliurament per comanda a l’adreça designada pel client/a d’entre les que consten registrades en la web per a aquelles comandes que contenen més d’un producte es pren com a termini de lliurament el superior d’entre els productes seleccionats.

En casos excepcionals es realitzaran diversos lliuraments, segons petició expressa del client/a.

Quan la comanda estigui preparada per servir-la, un dia abans del lliurament, ens posarem en contacte amb el client/a per acordar l’hora en què prefereix rebre la comanda. Podrà ser lliurada al domicili de dilluns a divendres (excepte festius) segons l’horari acordat. Si no ha de ser al domicili en la data i l’hora acordades cal posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client (telèfon: 944050514, adreça electrònica: compraonline@EROSKI.es) per tal d’acordar una altra hora o dia de lliurament. De la mateixa manera es procedirà per al cas que EROSKI online no pugui lliurar el producte o els productes en la data i l’hora acordades.

La comanda serà lliurada al client/a, preferiblement, en persona, en l’adreça que ha indicat.

La comanda serà lliurada a la persona titular de la targeta utilitzada a l’hora de formalitzar la comanda. El repartidor farà lliurament d’un albarà/tiquet de compra i el receptor hi haurà d’anotar el seu dni i signar-lo per donar-hi la conformitat.

Per a qualsevol reclamació després del lliurament, cal posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client (telèfon: 944050514, adreça Electrònica: compraonline@EROSKI.es)

En defecte de l’anterior, la comanda serà lliurada a la persona, major d’edat, que en el moment del lliurament es trobi en el domicili indicat. El client/a autoritza expressament EROSKI online a lliurar la comanda a favor seu. El receptor de la comanda haurà de firmar l’albarà de lliurament corresponent, consignant-hi el seu nom i dni o similar (i mostrar-lo al personal encarregat del repartiment) que implica la conformitat amb els productes rebuts, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat i l’estat en què es troben.

A aquest efecte, el receptor podrà revisar la comanda tant com vulgui en el moment de la recepció a fi de mostrar la seva conformitat. En el cas que no estigui completa, haurà de fer-ho constar expressament en l’albarà de lliurament corresponent.

3.8.3. Electrònica i electrodomèstics

Tal com s’ha indicat anteriorment, EROSKI online no serveix arreu d’espanya. Abans de fer la comanda cal verificar primerament que EROSKI online serveix en la zona de residència introduint el codi postal en la casella corresponent.

El nostre desig és servir la comanda amb la màxima brevetat. Tot i això, el termini de lliurament serà, de manera orientativa, de 15 a 30 dies hàbils. En tot cas queden exclosos del còmput els dissabtes, diumenges i festius. En alguns productes, ateses les seves característiques, hi pot haver algun tipus de demora en el lliurament

Es realitza un sol lliurament per comanda a l’adreça designada pel client/a d’entre les que consten registrades en la web per a aquelles comandes que contenen més d’un producte es pren com a termini de lliurament el superior d’entre els productes seleccionats.

En casos excepcionals es realitzaran diversos lliuraments, segons petició expressa del client/a.

Quan la comanda estigui a punt, es remetrà al domicili del client/a. Podrà ser lliurada al domicili de dilluns a divendres (excepte festius) segons l’horari acordat. Si no ha de ser al domicili en la data i l’hora acordades cal posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client (telèfon: 944050514, adreça electrònica: compraonline@EROSKI.es) per tal d’acordar una altra hora o dia de lliurament. De la mateixa manera es procedirà per al cas que EROSKI online no pugui lliurar el producte o els productes en la data i l’hora acordades.

En el cas de comandes per recollir a la botiga, serà el centre qui es posarà en contacte amb el client/a perquè passi a recollir-la.

La comanda serà lliurada al client/a en persona, en l’adreça que ha indicat.

La comanda serà lliurada a la persona titular de la targeta utilitzada a l’hora de formalitzar la comanda. El repartidor farà lliurament d’un albarà/tiquet de compra i el receptor hi haurà d’anotar el seu dni i signar-lo per donar-hi la conformitat.

Per a qualsevol reclamació després del lliurament, cal posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client (telèfon: 944050514, adreça electrònica: compraonline@EROSKI.es)

En defecte de l’anterior, la comanda serà lliurada a la persona, major d’edat, que en el moment del lliurament es trobi en el domicili indicat. El client/a autoritza expressament EROSKI online a lliurar la comanda a favor seu. El receptor de la comanda haurà de firmar l’albarà de lliurament corresponent, consignant-hi el seu nom i dni o similar (i mostrar-lo al personal encarregat del repartiment) que implica la conformitat amb els productes rebuts, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat i l’estat en què es troben.

A aquest efecte, el receptor podrà revisar la comanda tant com vulgui en el moment de la recepció a fi de mostrar la seva conformitat. En el cas que no estigui completa, haurà de fer-ho constar expressament en l’albarà de lliurament corresponent.

En el cas de les comandes per recollir a la botiga, la comanda haurà de recollir-les la persona titular que ha realitzat la compra.

3.9. Horaris de lliurament de les comandes.

3.9.1. Supermercat EROSKI online.

La comanda podrà ser lliurada en el domicili indicat pel client/a de dilluns a dissabtes (excepte festius) el dia i la franja horària triada en formalitzar la comanda. Pot ser que no totes les franges horàries estiguin disponibles al moment de fer una comanda, de manera que el client/a haurà de triar aquella franja horària disponible que més li convingui. L’horari de lliurament de comandes es pot veure afectat per la normativa municipal sobre trànsit rodat en determinades zones d’algunes localitats que limita el trànsit de vehicles a horaris específics.

3.9.2. Terrassa i jardí, descans, electrònica i electrodomèstics.

El que s'hagi acordat amb el client/a.

3.10. Acreditació d'operacions.

L’acceptació de la comanda per part d’EROSKI online i les informacions relatives a qualsevol operació efectuada a partir del número de comanda corresponent i la resta de documentació generada seran emmagatzemades i arxivades, i serviran de prova en cas de litigi.

En tots els casos, el subministrament en línia del número de targeta de pagament i la validació final de la comanda valdran com a prova de la integritat de la comanda esmentada i produiran l’exigibilitat de les sumes degudes per la comanda dels articles sol·licitats. Aquesta validació tindrà valor de signatura i acceptació expressa de totes les operacions efectuades en EROSKI online.

3.11. Els meus productes comprats a la botiga i en línia.

En l’apartat els meus productes comprats a la botiga i en línia s’agrupen tots els productes comprats pel client/a:

Els productes dels últims 3 mesos comprats pel client/a en les botigues de la xarxa comercial del grup EROSKI i disponibles en el centre preparador de la comanda en línia en el dia de la consulta.

Els productes comprats pel client/a durant els últims 6 mesos en la botiga en línia i disponibles al centre preparador de la comanda en línia el dia de la consulta.

4. Pagament de la compra

Les modalitats de pagament són les següents:

4.1.- Targeta de crèdit EROSKI club

Pagant amb targeta de crèdit EROSKI podràs finançar les teves compres GRATUÏTAMENT i SENSE comissions TAE 0% en els terminis següents:

  •  3 mesos: per a compres des de 90 € TAE 0 %
  •  10 mesos: per a compres des de 199 € TAE 0 %
  •  xx mesos: per a compres des de xxx € TAE 0 %
  • ...

Només es mostraran les modalitats de finançament vigents

Financiación ofrecida y sujeta a estudio por parte de Santander Consumer Finance S.A.

(1)Ejemplo de Financiación 3 meses al 0%TAE: PVP 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. Importe Total del crédito 150€. Importe mínimo a financiar 90€. Importe máximo a financiar 6.000€. Oferta válida hasta 31/01/2024

(2) Ejemplo para PVP 199€. Plazo 10 meses, 10 cuotas de 19,90€. TIN 0%, TAE máx. 14,25%. Comisión de aplazamiento 12€, al contado. Importe Total del Crédito 199€. Coste Total del Crédito 12€. Importe Total Adeudado y Precio Total a Plazos 211€. Ejemplo para PVP 6.000€. Plazo 10 meses, 10 cuotas de 600€. TIN 0%, TAE min. 0,43%. Comisión de aplazamiento 12€, al contado. Importe Total del Crédito 6.000€. Coste Total del Crédito 12€. Importe Total Adeudado y Precio Total a Plazos 6.012€. La TAE podrá variar en función del importe, del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas.
Importe mínimo a financiar 199€. Importe máximo a financiar 6.000€. Oferta válida hasta el 31/01/2024.Siendo el día de contratación 01/12/2023 y primer pago 05/01/2024.

4.2. Altres targetes: visa, mastercard, visa electrón i maestro

El client/a ha de facilitar en línia el número de targeta al moment de realitzar cada transacció.

Igualment, si ho desitja, el client/a en el moment de fer el registre, podrà registrar en el sistema informàtic d’EROSKI online el número de targeta, a fi que pugui ser utilitzada en comandes posteriors sense necessitat d’introduir novament les dades. El client/a podrà modificar el mitjà de pagament en qualsevol moment. Igualment, aquest número pot ser proporcionat per telèfon trucant al 944050514.

4.3. Targeta travel club

Si el client/a és titular d’una targeta travel club podrà acumular els punts travel corresponents a les seves compres. L’acumulació dels punts travel s’aplicarà automàticament en l’elecció dels productes que continguin punts extra i/o per l’import total de la comanda sempre que es compleixin les condicions.

Finalment, el client/a podrà pagar les compres amb punts travel. Per fer-ho cal seguir les indicacions que es facilitaran a la pàgina de pagament.

4.4. Targeta EROSKI club

Els titulars de la targeta EROSKI club podran abonar les compres, totalment o parcialment, amb la targeta EROSKI club amb el saldo acumulat de què disposi en cada moment. El client/a també podrà pagar les compres amb punts travel. Per fer-ho cal seguir les indicacions que es facilitaran a la pàgina de pagament.

De la mateixa manera, podrà acumular els punts travel corresponents a les compres que realitzi. L’acumulació dels punts travel s’aplicarà automàticament en l’elecció dels productes que continguin punts extra i/o per l’import total de la comanda sempre que es compleixin les condicions.

4.5. Seguretat en les transaccions

EROSKI, scoop, segueix una política de seguretat estricta en les transaccions comercials a través de sistemes electrònics, els principis de les quals es recullen en l’apartat corresponent de l’avís legal.

Des del mes de juliol de 2012 s’ha posat en marxa el protocol de pagament segur (puce) o servei de compra electrònica segura que és un sistema que verifica que la persona que efectua el pagament d’una compra en línia és la propietària de la targeta de crèdit utilitzada. Per a això, cal que activi la targeta de crèdit o dèbit. El procés és molt senzill i no té cap cost. Cal anar al banc i demanar l’activació del servei de compra electrònica segura en la targeta. En alguns bancs, fins i tot és possible fer-ho en línia.

A l’hora de fer el pagament amb el servei de compra electrònica segura cal seguir els passos següents:

Cal introduir el número de la targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat (els tres dígits del revers a visa i mastercard i 4 dígits de l'anvers a american express).

Cada entitat utilitzar el seu sistema propi per verificar la titularitat de la targeta. Cada banc en donarà la informació adient. La majoria envia una clau per sms al telèfon associat a la targeta. No cal memoritzar-la, ja que la clau canvia en cada operació.

Cal introduir la clau que s’ha rebut.

Quan el sistema verifiqui la titularitat de la targeta, validarà les dades i informarà de la confirmació del pagament.

Amb la posada en marxa del protocol puce el cobrament de la comanda es produirà el mateix dia del lliurament. En el cas que es produeixi una devolució, s’abonarà l’import en la targeta tan ràpidament com sigui possible i sempre dins dels terminis legalment previstos, si s’escau.

5. Dret de desistiment

El client/a té dret a desistir totalment o parcialment de les compres fetes a EROSKI online en un termini màxim de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el client/a o un tercer indicat pel client/a, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material dels béns de la comanda o, en cas de lliuraments parcials d’una mateixa comanda, el dia que el client/a o un tercer indicat pel client/a, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns d’una comanda.

Per exercir el dret de desistiment, caldrà notificar la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic) adreçada a:

EROSKI, scoop
(nom comercial: EROSKI)
EROSKI/ONLINE
Barrio San Agustín, s/n
48230 Elorrio, Bizkaia
F20033361
944050514
adreça electrònica: compraonline@eroski.es

Es pot utilitzar el model de formulari de desistiment que figura al final d’aquest apartat, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir amb el termini de desistiment previst, només cal que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini.

Els béns per retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, excepte el que disposa l’article 79 del reial decret 1/2007, de 16 de novembre.

De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 del r. D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l’anterior no serà aplicable, entre d’altres supòsits, a:

• Béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa, productes oberts i/o consumits parcialment.

• Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament. (a tall d'exemple: roba interior, banyadors, matalassos, etc.)

• Béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin mesclat de forma indissociable amb altres béns.

• Enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament. El mateix criteri s’aplicarà als llibres.

• Béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

• Premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d’aquestes publicacions.

També podrà desistir parcialment del seu contracte de compravenda.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva banda, EROSKI, scoop, li tornarà l’import de la compra de la qual desisteix incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària oferta) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim en 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistir d’aquest contracte.

EROSKI, scoop, procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la transacció inicial, llevat que s’hagi disposat de manera expressa el contrari. En tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

El client/a haurà d’assumir, si escau, el cost directe de devolució dels béns.

El client/a haurà de tornar o lliurar directament els béns en l’establiment comercial que constarà degudament indicat en el tiquet de compra rebuda (cal revisar la documentació que s’adjunta a la comanda) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la decisió de desistiment del contracte.

Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

En cas contrari, s’entendrà que el seu dret a desistir ha decaigut.

Formulari de desistiment

Model de dret de desistiment

A l’atenció de:
EROSKI
Barrio San Agustín, s/n
48230 Elorrio
Bizkaia
Fax:
adreça electrònica:

Per la present, el senyor/la senyora __________________________, major d’edat, amb dni __________________ i amb domicili en ____________________ comunico que desisteixo del contracte de compravenda del producte/s següent/s: (en el cas que sigui la compra sencera, cal indicar tot)

– comanda número _____________, rebuda el _______________
– signatura del consumidor i usuari.
– data

6. Garantia dels productes

En matèria de garanties i servei postvenda, EROSKI, scoop, en la seva condició de venedor, respondrà enfront del client/a en els termes que preveu el reial decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Com disposa aquesta norma, el consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte de conformitat amb el que disposa el text legal esmentat.

Si el producte no està conforme amb el contracte, el consumidor i usuari podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. Seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, continua sent no conforme amb el contracte, el consumidor i usuari podrà exigir la substitució del producte (llevat que aquesta opció resulti desproporcionada), la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol.

De la mateixa manera, si la substitució no aconsegueix posar el producte de conformitat amb el contracte, el consumidor i usuari podrà exigir la reparació del producte (llevat que aquesta opció resulti desproporcionada), la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu la norma.

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran a elecció del consumidor i usuari, quan no pugui exigir la reparació o la substitució i en els casos en què no s’hagin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor i usuari.

La resolució no procedirà quan la falta de conformitat sigui de poca importància. La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència entre el valor que el producte tenia en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurada tenia en el moment del lliurament.

EROSKI, scoop, respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament. El consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

El que s’ha disposat en aquestes condicions generals de cap manera no contradirà allò que s’ha disposat en la norma, que prevaldrà en tot cas.

7. Recollida de Aparell

Segons el Reial decret 110/2015, EROSKI es fa càrrec de la recollida gratuïta d’un RAEE de tipus equivalent o que faci les mateixes funcions que el que s’hagi adquirit a la botiga en línia. En el moment del lliurament de l’aparell comprat, si el client ho sol·licita, es recollirà l’aparell equivalent.

8. Protecció de dades de caràcter personal

A aquest respecte cal consultar la política de privacitat i de galetes corresponent que, degudament identificada, es pot trobar a la part inferior de la pàgina principal.

9. Galetes

A aquest respecte cal consultar la política de privacitat i de galetes corresponent que, degudament identificada, es pot trobar a la part inferior de la pàgina principal.

10. Legislació aplicable. Submissió a fur

Aquest contracte es regirà per la legislació espanyola que serà aplicable en allò que no es disposa en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Qualsevol controvèrsia derivades de la contractació de productes a través d’aquesta web seran sotmeses als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la llei.

11. GIBRALTAR

Condicions específiques per a comandes servides a gibraltar: rotunda holdings limited comercialitza sota el nom comercial EROSKI city i és franquiciada de cesosa supermercat sl.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso y medición de la web con el fin de mejorar tu experiencia de compra. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

XCerrar aviso de cookies